Algemene voorwaarden (2022-2023)

 

Inschrijving

Inschrijving voor pianoles vindt plaats door het verkregen inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren.

 

Tarieven

De lesprijzen staan vermeld op de website onder de kopjes “tarieven”.

 

Betaling

De betaling vindt plaats door middel van facturatie in 3 termijnen.

 

Tussentijdse beëindiging

Opzeggen is mogelijk vanaf de eerste van de maand, minimaal één maand van tevoren. Bij bijzondere gevallen vindt overleg plaats of de betaling al dan niet tijdelijk stopgezet kan worden.

 

Lesuitval

Als de leerling verhinderd is en daardoor een les mist, is dat voor eigen rekening. Indien mogelijk wordt de les dezelfde week ingehaald.

De Corona maatregelen hebben geleerd dat eventueel digitaal lesgeven tot de mogelijkheden behoort.

 

Per lesjaar kunnen maximaal 2 lessen uitvallen door ziekte van de docent.

Indien dat er door overmacht van de docent meer worden, wordt gezocht naar vervanging en/of kan vanaf de 3e gemiste les aanspraak gemaakt worden op (gedeeltelijke) restitutie van het lesgeld.

 

Ziekte en verhindering van de leerling

Als de leerling door omstandigheden een les niet kan volgen, wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk te laten weten via app, mail of tel. nr. 0681186250.

Als de les niet doorgaat door afwezigheid van de docent, dan wordt dit ook z.s.m. doorgegeven, per mail, app of telefonisch.

 

Kortingsregelingen

Leerlingen in het bezit van een Gelrepas krijgen korting op het lesgeld. Kijk voor aanvragen van de Gelrepas en de voorwaarden op de website van de Gemeente Arnhem.

Het Gelrepasnummer dient ingevuld te worden op het inschrijfformulier.

 

Ook via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Arnhem kan korting verkregen worden op het lesgeld. Dit moet via een intermediair (op school) geregeld worden.

 

Aansprakelijkheid

De docent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, vervoermiddelen etc.) van gebruikers in of nabij de locatie Rozet.

De docent is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld.

 

Suggesties, opmerkingen en klachten

Heb je leuke ideeën of opmerkingen/klachten? Laat het dan weten. Ook als je niet tevreden bent over de lessen, b.v. dat de lessen niet overeenkomen met je verwachtingen, maak dit dan bespreekbaar zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

 

Tot slot

Met ondertekening en inlevering van het inschrijfformulier geeft de leerling aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

De docent behoudt zich het recht voor af te wijken van de op deze website vermelde informatie.

Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Op alle rechtsverhoudingen tussen jou en de docent is het Nederlands recht van toepassing.

In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de docent.

 

 

 

Made with Namu6